Diktsamling av Jonas Gren

Jag migrerar med de rykande tranorna
Högt över lysmaskstäder
Floder och åar av ljus

Antropocen är en före­sla­gen benäm­ning på den nuva­rande geo­lo­giska epo­ken, män­ni­skor­nas tid, då denna art för första gången ensam ansva­rar för den destruk­tiva mil­jöpå­ver­kan som pla­neten utsätts för, kraf­ti­gare än solens. Jonas Grens dikt­sam­ling är en poe­tisk rap­port från män­ni­skans tid på jorden.

Jonas Gren, född 1981, är poet och jour­na­list. Han läser en mas­ter­ut­bild­ning i social-ekologiska system vid Stockholm Resilience Center och ingår i redak­tio­nen för tid­skrif­ten 10TAL och Klimatmagasinet Effekt. I 10TAL nr 12/13 Klimatsorg, våren 2013, gjorde han en upp­märk­sam­mad inter­vju med Kerstin Ekman och del­tog i ett långt sam­tal om sam­tida lit­te­ra­tur och eko­logi med för­fat­tarna Aase Berg och Jesper Weithz.

Han debu­te­rade på10TAL Bok våren 2014 med dikt­sam­lingen Lantmäteriet.

 

Kritiker om Antropocen:

“Gren är en ekopoet att räkna med…”
—Carola Mikaelsson, Populär Poesi

“I den nya ekologiska poesin finns en särskilt brinnande röst. Diktaren Jonas Gren känner både naturens närhet och undergångens. Han har skrivit ”Antropocen” – en ”Aniara” för vår tid. Fruktansvärd och vacker.”
—Bodil Juggas, Arbetarbladet

“Gren skriver med ovanlig språklig precision: nedtonat, skarpt, sakligt uppfordrande. […] Det är ingen självklarhet att ekodikt blir lyckad poesi. Grens bedrift består i att han inte låter allvaret tynga innehållet. Han skriver anspråksfull dikt som ändå är lätt att ta till sig, tack vare förankring i sakkunskapen. Jag tror på litteraturens förmåga att åstadkomma förändring, jag tror på poesin, jag tror på Jonas Gren.”
—Björn Kohlström, Jönköpings-Posten