Ny roman på 10TAL bok: Kärleksbrevet

”Att skriva är ett slags skå­de­spe­leri”, menar Anna Axfors. ”Oavsett hur man job­bar med text, om man blog­gar, skri­ver dik­ter eller prosa, så går man in i en roll. Språket blir en del av karak­tä­ren och för läsa­ren blir per­so­nen som fram­ställs auten­tisk. Det är där­med inte så intres­sant med upp­del­ningen mel­lan fik­tion och självbiografi.”

I Kärleksbrevet möter vi en ung kvinna som inte hit­tat vad hon ska göra i livet och nu står hon inför en svår avgö­rande livs­si­tu­a­tion. Här sam­las hen­nes sista ord till en från­va­rande mamma som nu lig­ger för döden. Vad betydde deras gemen­samma tid i barn­do­men och vad hände när hon läm­na­des ensam i huset där de en gång bodde till­sam­mans? Axfors fångar en ung män­niskas käns­lo­re­gis­ter som rör sig asso­ci­a­tivt mel­lan ett djärvt lit­te­rärt meta­for­språk, över dras­tisk ironi och still­sam humor, till Beyonces ”Halo”. När bre­vet skrivs bre­der piz­zakar­tong­erna och dis­ken ut sig som ett vac­kert land­skap över bän­ken och så snart pojk­vän­nen läm­nar huset häl­ler hon upp en drink.

Kärleksbrevet är en lyrisk kort­ro­man lad­dad med den egen­sin­nig­het som utmär­ker Anna Axfors skri­vande såsom det fram­stått på de många plat­ser där hon fram­trätt, inte minst på AKT UNG! i anslut­ning till Stockholms Internationella Poesifestival de senaste åren, eller på hem­ma­plan i Malmö, eller på innek­ro­gen Brillo i Stockholm. I leda­ren till 10TALs upp­märk­sam­made num­mer Poesins plats som kom i maj skrev Madeleine Grive att “den unga lit­te­ra­tu­ren nu hit­tat den ton och själv­känsla som krävs för att träda fram i egen kraft”. Bland de unga för­fat­tar­rös­terna som tyd­li­gast gjort sig hörda är Anna Axfors det givna namnet.

 

Kritiker om Kärleksbrevet:

”När jag läser hen­nes debut känns det som att jag är med om någon­ting vik­tigt, någon­ting ban­bry­tande.”
— Cecilia Köljing i Borås Tidning

Kärleksbrevet är en roman som svi­der, som vågar ge sig in i en dis­kus­sion kring det brist­fäl­liga och otill­räck­liga med till­va­ron.”
— Björn Kohlström i Jönköpings-Posten

”Det är myc­ket vac­kert och kom­pe­tent skri­vet.”
— Nina Lekander i Sydsvenskan

”En var­sam och ton­sä­ker skild­ring av en ung kvinna som har väl­digt myc­ket att säga men ingen rik­tig ork att göra det. Det bestå­ende intryc­ket är trots det att hon ald­rig är eller kom­mer att vara svars­lös.”
— Per Engström i Kulturnytt

Kärleksbrevet är ett kon­centrat av ett stycke liv. En sträv och sam­ti­digt ömsint skild­ring av en mamma och av den för­tä­rande kraft som en mor har över sitt barn, inte minst när hon svi­ker.”
— Jenny Aschenbrenner i Svenska Dagbladet

”Anna Axfors debut på tjock­prosa är all­de­les utmärkt.”
— Petter Lindgren i Aftonbladet

Intervjuer:

”Jag vill verk­li­gen tjäna pengar på poesi” — av Kristin Nord i Sydsvenskan

”Om lycka är ett kär­leks­brev” — av Elis Burrau i Nöjesguiden

”Släpp alla häm­ningar” – av Alicia Hansen i Bon

Beställ