Annonsera

Nå ut till en engagerad läsekrets

När du annon­se­rar i 20TAL når du en kul­tur- och sam­hälls­en­ga­ge­rad publik i hela lan­det. 20TAL säljs på Pressbyrån, och Press Stop samt i museibutiker och boklådor över hela landet. Desustom finns tidskriften på de flesta stora bib­li­o­tek. Det är en exklu­siv tid­skrift som är aktu­ell långt efter utgiv­nings­da­gen. Din annons expo­ne­ras längre än till nästa pap­per­så­ter­vin­ning – vil­ket skil­jer annon­se­ring i 20TAL från annon­se­ring i vecko- eller dagspress. Vi hjäl­per vid behov gärna till med annonsproduktionen.

För mer information, priser och format, kontakta alexander@10tal.se.