Nr 5

Estetisk rensning

Dan Jönsson

Vid vil­ken punkt blir bil­der far­liga? Hur ska man för­stå den folk­liga vrede som offent­lig konst ofta väc­ker? Är vi verk­li­gen så moderna som vi vill tro?

I essä­bo­ken Estetisk rens­ning. Bildstrider i 2000-talets Sverige gör Sveriges vas­saste konst­kri­ti­ker Dan Jönsson ned­slag i tio konst­skan­da­ler som ska­kat Sverige och värl­den. Jönsson är den första att knyta sam­man de kon­flik­ter om konst som rasade i offent­lig­he­ten under 2000-talets första decen­nium – bland dessa Bjarne Melgaards barn­por­no­gra­fi­an­kla­gade film på Moderna Museet, Pål Hollenders spek­ta­ku­lära doku­men­tär­film ”Buy Bye Beauty”, instal­la­tio­nen ”Snövit och san­ning­ens van­sinne” av Gunilla Sköld Feiler och Dror Feiler; Lars Vilks, Anna Odell, graf­fiti­konst­nä­ren NUG; och Mangamålet 2010. I sin ini­ti­e­rade genom­lys­ning av konst­de­bat­terna och den folk­liga vrede som kons­ten väckt, samt sin kri­tiska dis­kus­sion av det insti­tu­tio­nella konst­be­grep­pet, blot­tar han ett stycke sam­tida kulturhistoria.

Essäerna i den här boken hand­lar om att för­stå den sam­tida kons­ten genom att ta kli­vet utan­för det öds­liga, vid­sträckta fält där allt ser ut att vara möj­ligt, tillå­tet och redan gjort – för att istäl­let upp­söka de kri­tiska punk­ter där det för ett ögon­blick tycks oklart vilka reg­ler som gäl­ler: este­ti­kens, eti­kens, juri­di­kens eller poli­ti­kens. Konstens grän­ser mot ”det verk­liga” är lika skarpa, och lika svåra att över­skrida som någon­sin – trots att vi kanske inte längre ser dem. Eller, för att säga vad jag tror: just därför.

Titel: Estetisk rens­ning. Bildstrider i 2000-talets Sverige
Författare: Dan Jönsson (Läs mer)
Förlag: 10TAL Bok
Utgivningsår: maj 2012
Antal sidor: 144
ISBN: 9789197811347

 

Denna titel är slutsåld

”Jönssons anspråks­lösa men kun­niga essä­istik är pre­cis.”
– Martin Aagård i Dagens Nyheter

”Kamp för det fria ordet.”
– Gabriel Byström i Göteborgs-Posten