Nr 8

Himlen i magen

Ioana Nicolaie

10TAL Bok pre­sen­te­rar Himlen i magen av Ioana Nicolaie, en pro­sa­ly­risk dag­bok där poe­ten skild­rar upp­le­vel­serna av sin gra­vi­di­tet. I djärvt egen­sin­niga bil­der målar hon fram sin för­und­ran över fost­rets liv i krop­pen, sam­ti­digt som hon minns sin egen barn­dom i Ceaușescus dik­ta­tur. Boken blev en lit­te­rär hän­delse i Rumänien när den gavs ut. I över­sätt­ning av Inger Johansson och med ett efterord av Aase Berg.
Ioana Nicolaie, född 1974 i Rumänien, är poet och prosa­för­fat­tare. Hon har givit ut sju böc­ker varav fyra dikt­sam­lingar. Himlen i magen, som utkom i Rumänien 2005, blev hen­nes lit­te­rära genom­brott och en femi­nis­tisk sym­bol. I djärvt egen­sin­niga bil­der målar Ioana Nicolaie fram sin för­und­ran över fost­rets liv i krop­pen, sam­ti­digt som hon minns sin egen barn­dom i Ceaușescus diktatur.

Författare: Ioana Nicolaie
Titel: Himlen i magen
Förlag: 10TAL Bok
Över­sät­tare: Inger Johansson
Efterord: Aase Berg
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 144
ISBN: 9197811378

Beställ

“Det asso­ci­a­tiva och lätt sur­re­a­lis­tiska bild­språ­ket är väl anpas­sat för att skildra den svind­lande upp­le­vel­sen av att bära ett liv inom sig. Detta är en ovan­lig dikt­bok som kän­ne­teck­nas av ana­ly­tisk skärpa, skön­het och ömsint­het.”
— Mikael Wallin i Bibliotekstjänst, häf­te­pos 14103473

”Himlen i magen är en sug­gestiv och mångsidig rap­port från moder­ska­pets vänt­rum: ‘Förlossningen är en väg­bana som står under vat­ten och sak­nar vakt. Man kom­mer inte undan, mutor kan inte ges.'”
— Ann Lingebrandt i Helsingborgs Dagblad 20 novem­ber 2013