Nr 11

Hundra tusen timmar

Gro Dahle

Nu pre­sen­te­rar 10TAL Bok den pro­sa­ly­riska klas­si­kern Hundra tusen tim­mar av Gro Dahle – i en lyhört med­dik­tande tolk­ning av Stewe Claeson. Gro Dahle fick stor upp­märk­sam­het för sin debut­dikt­sam­ling Audiens 1987 och räk­nas till Norges främsta sam­tida lyri­ker och har utgi­vit ett fem­ti­o­tal tit­lar med poesi, prosa och illu­stre­rade barn­böc­ker. 

Hundra tusen tim­mar inne­hål­ler ett åtti­o­tal korta, lysande pro­sa­dik­ter. Här visar Dahle hur språ­ket kan öppna upp mot till­va­ron som genom en lönn­dörr: tex­ten talar klart och kon­cen­tre­rat om det alla när­maste – krop­pen, hem­met, rela­tio­nen mel­lan mor och dot­ter – men lyc­kas visa på det okända i det kända.

”Dikterna är ett slags värl­dar i mini­a­tyr”, skri­ver Staffan Söderblom i sitt efterord. ”Inte ens vid en första anblick ser man annat hos henne än en djup originalitet.”

Titel: Hundra tusen tim­mar
Författare: Gro Dahle
Över­sät­tare: Stewe Claeson
Efterord: Staffan Söderblom
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 120
ISBN: 978−91−87838−00−2

Beställ

“Gro Dahles all­de­les spe­ci­ella bild­språk gör läs­ningen till en ren fröjd.”
– Yvonne Teiffel i Smålandstidningen 9 sep­tem­ber 2014

”Dahles poesi är just enkel, direkt och har sam­ti­digt den djupa ori­gi­na­li­te­tens frä­schör. Livet är på stort all­var i de här dik­terna.”
– Marie Reda i Bibliotekstjänst, häf­te­pos 14122250

”Att träda in här är att släppa kring sin fasta iden­ti­tet och pro­ble­ma­ti­sera sin egen posi­tion: ’När är ett rum ett rum?’”
– Marie Pettersson i Helsingborgs Dagblad