Nr 13

Kontinentaldrift

Dan Jönsson

I sin nya bok Kontinentaldrift reser för­fat­ta­ren och kri­ti­kern Dan Jönsson genom ett Europa i sön­der­fall, i den eko­no­miska kri­sens spår mel­lan 2012 och 2014.

Det som skulle bli så bra: en gemen­sam valuta, enig­het för fred, sam­tycke bortom nations­grän­serna. Och en enande idé: den libe­rala eko­no­min. Men nu spric­ker mar­ken upp under det euro­pe­iska pro­jek­tet. Kontinentens delar befin­ner sig på drift från varandra. Ekonomin fal­ler ihop och ojäm­lik­he­ten stir­rar tillbaka.

I lit­te­rära repor­tage berät­tar Dan Jönsson om avstan­nade spanska reno­ve­rings­pro­jekt som tor­nar upp sig som rui­ner från fram­ti­den, om den rumänska tig­ga­rens kos­mo­po­li­tiska blick, om öpp­ningen för något nytt efter slu­tet på histo­rien. Det är en bok om oss män­ni­skor i Europa, om vik­ten av histo­risk för­stå­else, och om kapi­ta­lis­men och kom­mu­nis­mens spöke. Det är en appell för att ald­rig överge dröm­men om att en annan ord­ning är möjlig.

Dan Jönsson är för­fat­tare och kri­ti­ker, född 1963 i Rotterdam, bosatt i Skåne. Han har tidi­gare gett ut två böc­ker med essäer, båda 2012: Estetisk rens­ning. Bildstrider i 2000-talets Sverige på 10TAL Bok – en genom­lys­ning av 00-talets tio mest upp­märk­sam­made konst­de­bat­ter – och Ingenmansland. Sedan 1995 är han åter­kom­mande lit­te­ra­tur– och konst­skri­bent i tid­skrif­ten 10TAL.

Författare: Dan Jönsson (Läs mer)
Titel: Kontinentaldrift. Resa genom ett Europa i för­vand­ling
Förlag: 10TAL Bok
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 320
ISBN: 978−91−87838−02−6

Beställ

“För vi slip­per inte undan frå­gorna längre, kon­sta­te­rar Jönsson i boken. Syftet är inte att leve­rera svar men där­e­mot att ta i de rik­tigt besvär­liga frå­ge­ställ­ning­arna. Och visst känns det som att det är på tiden?”
— Somar Al Naher i Dagens Nyheter 

“Dan Jönsson är i den nyut­komna boken ›Kontinentaldrift‹ den sam­tida cice­ron som skick­li­gast bibe­hål­ler ett brett per­spek­tiv, sam­ti­digt som han pre­sen­te­rar ett smärt­samt och ofta lit­te­rärt detalj­se­ende (›Medelhavet är ingen­ting annat än ett sår i jord­skor­pan‹), och det till­för tex­ten en njut­bar kva­li­tet mitt i alla berät­tel­ser om för­lust, fat­tig­dom, skuld och svek. Det är ett dys­tert euro­pe­iskt maski­neri som beskrivs, ett pro­jekt som har över­ta­git sina egna styr­me­del och satt kurs rakt mot isber­get.”
— Negar Naseh i Svenska Dagbladet

“Så arbe­tar Jönsson: loc­kar in oss med några vackra bil­der och före­ställ­ningar, blå­ser in luft i blic­ken – tills vi också måste ta itu med det mer svår­smälta, det som utmyn­nar i kon­kreta frå­gor, som: Vad göra?”
— Stig Hansén i Helsingborgs Dagblad 

Ur Kritiken i Sveriges Radio P1 4 novem­ber 2014
“Jag är väl­digt för­tjust i den här boken.”
— Mattias Berg
“Det är enormt myc­ket läse­fruk­ter, enormt myc­ket citat och sam­man­hang, män­ni­skors rös­ter. Och ändå har han kanske inte bli­vit klar. Det tyc­ker jag väl­digt myc­ket om.”
— Ulrika Milles
“Den är dys­ter men inte upp­gi­ven.”
— Gunnar Bolin