Nr 2

Långsam musik

Jon Fosse

Trots att han är den mest spe­lade dra­ma­ti­kern vid sidan av Ibsen, med mer än 100 pre­miä­rer om året, har Jon Fosses dik­ter inte fun­nits utgivna på svenska för­rän nu. Samlingsvolymen Långsam musik inne­hål­ler ett gene­röst urval ur hans dikt­sam­lingar samt en svit nyskrivna, hit­tills opub­li­ce­rade dik­ter i urval och över­sätt­ning av poe­ten och kri­ti­kern Marie Lundquist.

Långsam musik är en intro­duk­tion till Fosses helt unika poe­tiska uni­ver­sum, hans fler­stäm­miga musi­ka­liska dik­ter, där de djupt exi­sten­ti­ella spörsmå­len jäm­ställs med – och inte säl­lan iden­ti­fie­ras i – den okonst­lade var­dags­er­fa­ren­he­ten. Trots Fosses fram­gångar som dra­ma­ti­ker är det nog dik­ten som utgör själva grun­den, menar Marie Lundquist i sitt för­ord, »Den mull ur vil­ken allt det andra gror«.

Titel: Långsam musik
Författare: Jon Fosse
Förlag: 10TAL Bok
Urval, över­sätt­ning och för­ord: Marie Lundquist
Utgivningsår: 2010
Antal sidor: 144
ISBN: 9789197811316

 

Beställ

“Allt som är vik­tigt upp­hävs och nege­ras, för att bli syn­ligt som något annat. Inte minst Gud och kär­le­ken genom­går dessa för­vand­lingar […] Dikten är en åkal­lan. […] Och så i en av de sista dik­terna, den finaste kär­lekspo­esi.”
— Elisabeth Hjort i Svenska Dagbladet

“Här och där i boken färdas man tryggare, går på ett språkgolv. Men oftast sjunker man, som en sten i Fosses ljustomhet, i Lundquists säkra händer.”
– Joar Tidberg i Aftonbladet