Nr 10

Lantmäteriet

Jonas Gren

Lantmäteriet är poe­ten och mil­jö­ak­ti­vis­ten Jonas Grens debut. Det är en stäm­nings­mät­tad och myll­rande roll­dikt­ning som utspe­lar sig i civi­li­sa­tio­nens och eko­sy­ste­mets märk­liga skeenden.

Här möts motor­vä­gar och svam­par, ciga­ret­tän­dare och alba­tros­ser, kärn­kraft­verk och vit­ha­jar. En lant­mä­tare föder upp djur i gran­nens bad­rum och en rökande mård lyss­nar till fågelsången.

Det är den för­lo­rade kon­trol­lens poesi: Lantmätarens mate­ma­tiska kart­lägg­ning av jor­dy­tan utma­nas av det god­tyck­liga i livet: sälar, ord, ömhet och oro.

när jag hade
bränt alla kar­tor
och gjort vin­den
till kom­pass
stod
kron­hjor­tarna
i ekbac­ken
som vägskyltar

Jonas Gren, född 1981, är poet och jour­na­list. Han läser en mas­ter­ut­bild­ning i social-ekologiska system vid Stockholm Resilience Center och ingår i redak­tio­nen för tid­skrif­ten 10TAL och Klimatmagasinet Effekt. I 10TAL nr 12/13 Klimatsorg, våren 2013, gjorde han en upp­märk­sam­mad inter­vju med Kerstin Ekman och del­tog i ett långt sam­tal om sam­tida lit­te­ra­tur och eko­logi med för­fat­tarna Aase Berg och Jesper Weithz.

Författare: Jonas Gren (Läs mer)
Titel: Lantmäteriet
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 128
ISBN: 978−91−978113−9−2

Beställ

”Det är en impo­ne­rande debut sett till idé och tema­tiskt upp­lägg. […] Jonas Gren är en för­fat­tare jag vill tro på.”
– Henrik Petersen i Helsingborgs Dagblad 

”Lantmäteriet är med sin klara agenda och sina vari­e­rande uttryck, både mitt i sin lyriska sam­tid och över­ras­kande egen­sin­nig. Den skär­per läsa­rens blick, både mot bok­sida och omvärld.”
– Kristofer Folkhammar i Aftonbladet 

”Hos Gren lyf­ter civi­li­sa­tions­kri­ti­ken från det enskilda jaget till en lång histo­risk kedja av mänsk­lig akti­vi­tet, som fram­står som omed­ve­ten, slumpar­tad och under­lig.”
– Åsa Maria Kraft i Uppsala Nya Tidning 

”Dissonansen mel­lan nuti­dens män­ni­ska och natur skild­ras med såväl avsikt­lig humor som ound­vik­lig sorg. Gren är en eklek­tisk poet som lek­fullt labo­re­rar med mer eller mindre dis­pa­rata lit­te­rära sti­lar och språk­liga uttryck. Narrativ pro­sa­ly­rik blan­das med mini­ma­lis­tisk sak­lig­het, ord­le­kar och rim och lyriskt ymnig meta­fo­rik kroc­kar med pseu­do­te­o­re­tisk reflek­tion kring språks mate­ri­a­li­tet. […] Lantmäteriet, med vac­ker form­giv­ning sig­ne­rad Lukas Möllersten, rekom­men­de­ras såväl ruti­ne­rade läsare av sam­tida lyrik som nyfikna novi­ser.”
– Kristofer Flenskmarck i Bibliotekstjänst, häf­te­pos 14118521