Nr 6

Marken. En dikt

Martin Glaz Serup

”Marken vet inte om den är allt­för själv­upp­ta­gen, men den har fått det bättre med sig själv sedan den bör­jat med yoga.”

Vilken är kol­lek­ti­vets röst i indi­vi­du­a­lis­mens tide­varv? Hur for­mas den? Vad ocku­pe­ras den av? I Martin Glaz Serups dikt­sam­ling Marken utsägs det som vårt kol­lek­tiva under­med­vetna går och bär på, medan all­ting hand­lar om annat. Marken, av för­fat­ta­ren själv kal­lad ”allas själv­bi­o­grafi” är en dikt, en plats och ett konst­verk, en karak­tär och en modern roman. Texterna i dikt­sam­lingen blev ursprung­li­gen utställda på gal­le­rier i Århus och Los Angeles, för att 2010 ges ut som bok i Danmark. Marken är också ett pro­vo­ka­tivt, sorg­ligt och roligt dikt­do­ku­ment över en själv­upp­ta­gen sam­tid med en under­tryckt hybris, ett mark­nads­an­pas­sat med­ve­tande, skamsna till­kor­ta­kom­man­den och en pas­sio­ne­rad läng­tan efter oanständighet.

Med Marken intro­du­ce­rar 10TAL Bok Martin Glaz Serups ori­gi­nella för­fat­tar­skap för en svensk publik. Stewe Claseon har över­satt och UKON har skri­vit efterord.

Författare: Martin Glaz Serup (Läs mer)
Titel:
Marken. En dikt
Förlag: 10TAL Bok
Över­sät­tare: Stewe Claeson
Efterord: UKON
Utgivningsår: 2012
Antal sidor: 120
ISBN: 9197811351

Beställ

“Glaz Serup har skri­vit en smart och under­hål­lande text som både väc­ker igen­kän­nings­skratt och sät­ter sam­hälls– och själv­kri­tiska myror i ens huvud. ”Marken” må fram­stå som rörande mänsk­lig, men först och främst är den ett stycke lit­te­ra­tur som inte rik­tigt vill hålla sig på sin plats.”
— Ann Lingebrandt i Helsingborgs Dagblad 

“Det är ingen natur­be­skri­vande dikt, om nu någon trodde det, utan ”mar­ken” skulle kunna bytas ut mot ”Envar” eller ”Alla”, eller
kanske rentav ”Martin”.”
— Sven Nyberg i Norrbottens-Kuriren