Nr 4

Men säg nåt om natten då

Nora Gomringer

Med Säg nåt om nat­ten då intro­du­ce­rar 10TAL Bok Nora Gomringer på svenska. Hennes ord­täta och späns­tiga dik­ter har vita­li­se­rat det tyska poe­sikli­ma­tet. Full av lit­te­rärt själv­för­tro­ende har Nora Gomringer något att säga om allt och alla. Och hon drar sig inte för att göra det vare sig det hand­lar om Auschwitz, kän­di­sar, ter­ror­at­tac­ker, barn som far illa eller kär­leks­be­kym­mer. Gomringer sät­ter stora världs­hän­del­ser och små var­dags­ö­gon­blick i asso­ci­a­tiva sam­band med varandra, och för­vri­der väl­kända histo­riska situ­a­tio­ner så att de fram­står i ett nytt ljus.

Titel: Men säg nåt om nat­ten då
Författare: Nora Gomringer
Förlag: 10TAL Bok
Över­sät­tare och för­ord: Cecilia Hansson
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 96
ISBN: 9783905825183

 

Beställ

“Varenda dikt är ryt­miskt ham­rande, orden och mening­arna upp­re­pas, snärjs in i varandra och knyts ihop enligt en dra­ma­tisk kurva.”
Olivia Bergdahl i Göteborgs-Posten 22 sep­tem­ber 2011

[Nora Gomringers meningar] vill över­tyga, men ännu hellre över­rumpla, väva sina all­de­les egna asso­ci­a­tions­band. Och ibland sneg­lar de roat till­baka på sin publik, fullt med­vetna om att vara lästa, betrak­tade.
— Ida Säll i Helsingborgs Dagblad

“Gomringer [blir då] sam­ti­digt något av en moder­nare Szymborska upp­blan­dad med en livs­i­ro­nisk och lite mer loo­pande Sonja Åkes­son, allt­sam­mans begå­vat hop­tråck­lat av den över­sät­tande poe­ten Cecilia Hansson.”
Göran Sommardal i Kulturnytt 28 mars 2012

Ur enkel­he­ten – vi kan kalla den sken­bar eller något annat – utvin­ner Nora Gomringer rader av rätt stor skön­het […] Och ur det för­såt­liga lug­net utvinns inva­sio­ner av för­bryl­lande styrka […]
— Björn Kohlström i Bernur 16 okto­ber 2011