Nr 3

Repuls

Helena Boberg

Repuls är en kom­pro­misslös poe­si­mo­no­log präg­lad av ambi­va­lens och för­skjutna min­nes­för­vräng­ningar, där Polanski och Ovidius är åter­kom­mande dia­log­par­ter. Likt Narcissus som söker sin Eko fam­lar dik­tens jag efter själ­vet och omvärl­den, men lyc­kas hon någon­sin nå fram till sitt dolda du?

Helena Boberg är född 1974, bor i Stockholm och ingår i redaktionen för Kritiker. Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik. Hon har även gett ut Sinnesvåld 2013 på 10TAL bok.

Titel:
Repuls
Författare: Helena Boberg
Förlag: 10TAL Bok
Utgivningsår: 2011
Antal sidor: 96
ISBN: 9789197811323

Beställ

“Tålmodigt for­mar hon en åter­håll­samt omsorgs­full poesi med upp­dämd spräng­kraft som gång på gång tät­nar i starka for­mu­le­ringar /…/. Boberg har med sin debut djärvt och säkert åskåd­lig­gjort livets ängs­lor och osä­ker­he­ter.”
– Tom Hedlund i Svenska Dagbladet

“Hon beskri­ver en kär­lek av kamp, mot­stånd, begär och under­kas­telse.­ Men också klaust­ro­fobi […] I denna kom­pro­misslös­het blir Helena Bobergs poesi till, skarpt och naket men också avska­lat ano­nymt. Dikterna häm­tar sin inten­si­tet just ur denna spän­ning, väg­rar pas­sio­ne­rat att bli tera­peu­tiska […].”
— Eva Ström i Sydsvenskan

“Repuls vis­tas i det mot­stri­diga, insi­ste­rande och drab­bande uthål­ligt. Det är en dikt som inte över­skri­der de igen­känn­bara struk­tu­rer den arbe­tar med – så som psy­ko­a­na­ly­tiska begrepp och kön – men som i sitt kvar­drö­jande utsät­ter dem för ett nötande, tärande. Väldigt ofta blir det väl­digt snygg dikt.”
Kristofer Folkhammar i Aftonbladet

“Det är en dys­ter och näs­tan klaust­ro­fo­bisk mono­log, ibland avbru­ten av dik­tja­get själv, som inför ett ode­fi­ni­e­rat »du« urskul­dar sig och ifrå­ga­sät­ter det hon skri­vit. Isolering, iden­ti­tets­för­vir­ring och äckel är grund­te­man i sam­lingen, som också har lånat sin titel från Roman Polanskis psy­ko­lo­giska skräck­film Repulsion.”
— Annika Sundberg i Bibliotekstjänst häf­te­pos 11115447