Nr 12

Romerska nätter

Martin Glaz Serup

Romerska nät­ter är den danska för­fat­ta­ren Martin Glaz Serups andra dikt­sam­ling på 10TAL Bok, som intro­du­ce­rade för­fat­ta­ren på svenska med den under­fun­diga lyrik­bo­ken Marken, 2012. Båda i lyhörd tolk­ning av Stewe Claeson.

Med ett stort poe­tiskt över­skott och en ome­del­bar värme skri­ver Glaz Serup sig genom skils­mässa, döds­fall, sex och poli­tik. Här möter den sam­tida språk­po­e­sin den moderna dik­tens anspråk på en när­va­rande röst. Texten gen­lju­der av Pasolinis, Ashberys och Saarikoskis stäm­mor och med dem den klas­siska lit­te­ra­tu­rens bekän­nel­se­dikt av Catullus och Propertius märke.

I sitt efterord lyf­ter Magnus William-Olsson fram Martin Glaz Serup som en av de vik­tiga och dri­vande nor­diska för­fat­tarna i det som skulle kunna kal­las digi­ta­li­te­tens lit­te­rära över­gångs­ål­der. Om moder­ni­te­ten fann sin ”läng­tan efter det eviga besva­rad i den poe­tiska rös­ten” så kän­ne­teck­nas vår epok tvärtom av en nuets flyk­tig­het som ”läm­nar dik­ten hem­lös i tiden”. ”Det är, tror jag, inget mindre än poesins slut som skild­ras i denna bok, och dess pånytt­fö­delse i annat och ännu väsent­ligt okänt regis­ter”, skri­ver William-Olsson.

Martin Glaz Serup är poet, barn­boks­för­fat­tare och kri­ti­ker, född 1978 i Köpenhamn. Han debu­te­rade 2002 med Skylas ansigt och har givit ut ytter­li­gare sex dikt­sam­lingar och sju böc­ker för barn. I det aka­de­miska arbe­tet Relationel poesi, 2013, dis­ku­te­rar han den nor­diska, kon­cep­tu­ella poesins poli­tiska potential.

Författare: Martin Glaz Serup (Läs mer)
Titel: Romerska nät­ter
Förlag: 10TAL Bok
Utgivningsår: 2014
Antal sidor: 96
ISBN: 978−91−87838−01−9

 

Beställ

“En av Nordens mest spän­nande för­fat­tare”
– Björn Kohlström i Vetlanda-Posten 2 decem­ber 2014

“Glaz Serup tycks vilja skapa ett för­sök att både for­mu­lera sin sam­tid, den sam­tid som nu finns angi­ven med både tid och rum, men också häva sig förbi den begräns­ningen. […] Glaz Serup har en avväp­nande och öppen stil.”
– Kristian Lundberg i Helsingborgs Dagblad

“Med upp­rik­tig, kom­mu­ni­ka­tiv tyd­lig­het påvi­sas män­ni­skans sår­bar­het i till­va­ron och livs­för­stå­el­sens stän­diga pro­cess […] En myc­ket intres­sant och läsvärd bok.”
– Mats Linderoth i Bibliotekstjänst, häf­te­pos 15106295