Annonsera

Nå ut till en engagerad läsekrets

När du annon­se­rar i 10TAL når du en kul­tur- och sam­hälls­en­ga­ge­rad publik i hela lan­det. 10TAL säljs i väl­sor­te­rade tid­skrifts­bu­ti­ker och i boklådor och finns på de flesta stora bib­li­o­tek. Det är en exklu­siv tid­skrift som är aktu­ell långt efter utgiv­nings­da­gen. Din annons expo­ne­ras längre än till nästa pap­per­så­ter­vin­ning – vil­ket skil­jer annon­se­ring i 10TAL från annon­se­ring i vecko- eller dagspress. Vi erbju­der annon­ser i alla for­mat och fär­ger och hjäl­per vid behov gärna till med annonsproduktionen.

För mer information, priser och format, kontakta marknad@10tal.se eller ring oss på 08–612 10 49.