Jon Fosse

Jon Fosse är född 1959 och bosatt i Bergen, Grotten i Oslo samt i Hainsburg, Öster­rike. Han är idag den mest spe­lade norske dra­ma­ti­kern inter­na­tio­nellt vid sidan av Ibsen. Väl att märka är det hans poesi som utgör såväl huvu­den­trén som sce­nin­gången till hela Jon Fosses redan myc­ket omfattande för­fat­tar­skap, som Kristina Lugn uttryc­ker det i ett tal vid utde­lan­det av Svenska Akademiens nor­diska pris 2007.

Sedan debu­ten 1983 har Fosse skri­vit ett sex­tio­tal böc­ker, allt från expe­ri­men­tella roma­ner till lit­te­ra­tur­ve­ten­skap­liga essäer och barn­böc­ker. Han har även varit verk­sam som rock­mu­si­ker och har till­sam­mans med Jan Kjærstad redi­ge­rat tid­skrif­ten Bøk. Bland hans pri­ser och utmär­kel­ser kan också Ibsen-priset, Nationalteaterpriset och Nordiska Dramatikerpriset nämnas.

Titlar: Långsam musik, Fyra pjäser, När en ängel går genom scenen