Klubb 10TAL 15 december – »Kärlek!«

Form: Amelie Bjurenhed

Vill du få en unik doku­men­tär inblick i nobel­pris­ta­ga­ren Svetlana Aleksijevitjs arbete med sin kom­mande bok? Sedan förra året gör hon inter­vjuer om kär­lek i Vladimir Putins Ryssland. Dokumentärfilmaren Staffan Julén föl­jer henne i ett nära sam­ar­bete som pågår just nu. Kom till Klubb 10TAL på tis­dag den 15 decem­ber och upp­lev de första offent­liga klip­pen av deras gemen­samma film­pro­jekt, Kärlek i hatets tid. Vi får följa Aleksijevitj under hen­nes sam­tal med sina ”hjäl­tar” ur ryska fol­ket när hon sam­lar och des­til­le­rar mate­rial inför boken med temat kär­lek — en bok hon arbe­tat med under många år.

Under kväl­len sam­ta­lar Staffan Julén och Aleksijevitjs svenske för­läg­gare Ola Wallin (Ersatz för­lag) om projektet.

Kärlek i hatets tid blir en fri­stående fil­misk gestalt­ning av samma mate­rial som utgör grun­den för den kom­mande boken. ”Att i en tid av poli­tiska spän­ningar mel­lan öst och väst göra en film som hand­lar om kär­lek i den ryska kul­tu­ren öpp­nar för en unik inblick för en väs­ter­ländsk publik i en kul­tursfär vi idag har allt svå­rare att tränga in i”, berät­tar Staffan Julén. Svetlana Aleksijevitj har sagt att hon upp­le­ver att hela det ryska språ­ket idag har för­gif­tats och inva­de­rats av hat och krigs­re­to­rik. ”Den nya boken måste skri­vas av en ny män­ni­ska. Den män­ni­skan måste ha ett annat slags tän­kande, en annan voka­bu­lär. Något annan slags känslo­mäs­sig fri­gjord­het«, säger Aleksijevitj. »Jag har en känsla av att det blir en väl­digt lång resa. Ett väl­digt stort arbete«, säger hon. På tis­da­gens Klubb 10TAL ges en unik möj­lig­het till inblick i denna resa, i detta arbete.

Till klub­ben kom­mer också impro­vi­sa­tions­mu­si­kern och ton­sät­ta­ren Sten Sandell, som tidi­gare vun­nit Kungl. Musikaliska aka­de­mi­ens Jazzpris för sin musi­ka­liska verk­sam­het, med moti­ve­ringen att han är »en av den svenska impro­vi­sa­tions­mu­si­kens mest bril­janta, fängs­lande och själv­stän­diga röster«.

Carin Franzén, pro­fes­sor i språk och kul­tur vid Linköpings uni­ver­si­tet, gör ett fram­fö­rande med utgångs­punkt i en nyut­gåva av Roland Barthes Kärlekens sam­tal, till vil­ken hon skri­vit förord. 

Framträder med sång och piano gör den full­kom­ligt magiska fin­lands­svenska artis­ten Iiris Viljanen, som i år släppte indiepop-singeln ”Års­ta­vi­kens strand”, en låt som hyl­la­des av bland andra musik­kri­ti­kern Andres Lokko. Viljanen sjöng så vac­kert, nyska­pande och fan­ta­si­fullt om bäv­rar och harar på Stockholms Internationella Poesifestival för drygt två vec­kor sedan att publi­ken näs­tan tap­pade andan och vi bara måste ha henne till­baka till 10TAL. Genast!

10TALs debu­tant denna kväll är poe­ten Johanna Ringertz, vars dik­ter pub­li­ce­ra­des i helt nyut­komna 10TAL nr 21/22 med tema Övergrepp.

Vi bju­der på glögg och pepparkakor.

Plats: Teater Brunnsgatan 4, Stockholm
Datum och tid: 15 decem­ber kl 18.30
Inträde: 80 / 60 kr

Klubb 10TAL arran­ge­ras i sam­ar­bete med ABF Stockholm.

10TAL Evenemang stöds av Statens kul­tur­råd, Stockholms stad och Stockholms läns landsting.