Litteraturen älskar oss! 10TAL på Feministisk samling

Foto Charles Ludvig

Litteraturen äls­kar oss! Om poesi, språk och våld. Och om hur sex­u­ella över­grepp skild­ras i lit­te­ra­tu­ren. Ett sam­tal mel­lan poe­terna Arazo Arif och Hanna Alvage om kvinn­ligt skri­vande, språ­kets makt och ordens bety­delse för vålds­ut­satta med anled­ning av Tidskriften 10TALs num­mer Över­grepp, och det just nyut­komna num­ret Poesins Plats. Moderator: Madeleine Grive, chefre­dak­tör 10TAL.

Feministisk sam­ling, ABF-huset, 14 maj kl 10–16
Samtal: Litteraturen äls­kar oss! Om poesi, språk och våld
Sal: Kata
Tid: 15.00−15.45

Facebook

10TALs eve­ne­mangs­verk­sam­het stöds av ABF, Kulturrådet, Stockholms stad och Stockholms läns landsting.