Privat poesi på 10TALs öppet hus

På vårens Klubb 10TAL den 7 maj möter vi Lars Kleberg, Lo Kauppi, Carolina Frände, Leif Zern, Jenny Wrangborg, Moa Franzén och Erik Lundin (Eboi) i sam­tal om poli­tisk konst, i läs­ningar och musik. Mingel, fest och DJ.

Utgångspunkten är 10TALs nya upp­märk­sam­made num­mer Fallet Brecht.

Var hit­tar vi dagens Brecht? Och vil­ket infly­tande har den enga­ge­rade för­fat­ta­ren, konst­nä­ren, musi­kern i sam­hälls­de­bat­ten i vår sam­tid, en tid vars anda är samförstånd?

Vi sam­man­för över­sät­ta­ren Lars Kleberg, skå­de­spe­la­ren Lo Kauppi, regis­sö­rerna Carolina Frände och Hilda Hellwig, kri­ti­kerna Leif Zern och John Swedenmark, poe­ten Jenny Wrangborg med Erik Lundin (Eboi), som kal­lats en av de abso­lut bästa svenska rap­parna. Klubb 10TALs debu­tant är Moa Franzén.

Som kanske ingen annan såg Bertolt Brecht, tea­ter­man­nen och poe­ten, vane­se­en­dets och med­lö­pe­ri­ets faror – och fres­tel­ser. Men kons­ten var för honom ett över­läg­set medel för att avslöja verk­lig­he­ten bakom natur­lig­he­tens falska sken. Förvåna er! upp­ma­nade Brecht. Ställ frå­gor! För när kon­sen­sus råder, när allt fly­ter på, när hju­len snur­rar som smort – då gäl­ler det att se upp!

Vilken roll kan kons­ten spela i dag för att avslöja orätt­vi­sor och göra andra berät­tel­ser syn­liga? I dik­ten ”Till dem som rät­tat in sig i ledet” vän­der sig Brecht direkt till sina läsare. Under kväl­len fram­förs den av skå­de­spe­la­ren Lo Kauppi.

Den som utan att röra en min
bevitt­nar blo­diga brott ger dem /…/
ett sken av natur­lig­het. Han beteck­nar
den fruk­tans­värda miss­gär­ningen som något lika
      själv­klart som reg­net
och lika omöj­ligt att hejda som reg­net.
(Övers. Lars Kleberg)

I ett sam­tal om Brechts arv inom dagens tea­ter möts kri­ti­kern Leif Zern, regis­sö­ren Carolina Frände, skå­de­spe­la­ren Lo Kauppi och över­sät­ta­ren Lars Kleberg. John Swedenmark talar uti­från sin essä ”Vårt behov av Brecht” i 10TALs num­mer om sam­tidspo­esins möj­lig­he­ter att nå fram med brechtska meto­der. Vi hör poe­ten Jenny Wrangborg läsa. Under kväl­len får vi även möta den svensk-gambianske rap­pa­ren Erik Lundin (Eboi) som är aktu­ell med sin debut-EP i juni. Klubb 10TALs debu­tant är Moa Franzén.

Konstnärlig ledare: Madeleine Grive

I pau­sen och efteråt ser­ve­ras goda smör­gå­sar, dryck och för­frisk­ningar i tea­terns foajé.

Klubb 10TAL
Datum och tid: 7 maj, 18.30
Plats: Teater Giljotin, Torsgatan 41, T-bana Sankt Eriksplan


Några kri­ti­ker­rös­ter om 10TAL Fallet Brecht:

”Det är ett rikt och upp­fris­kande tid­skrifts­num­mer; tra­di­tio­nen möter vår tid och uppen­ba­rar vad John Swedenmark dis­ku­te­rar i den infalls­rika tex­ten ”Vårt behov av Brecht”: att poli­tisk poesi kan vara så myc­ket mer än sim­pel kamp­dikt.” – Jan Eklund, DN

”Hur man ska bedöma för­fat­ta­res poli­tiska enga­ge­mang är en stän­dig fråga. Sällan görs det så bra som i senaste num­ret av tid­skrif­ten 10-tal.” – Håkan Lindgren, SVD

Tack till Kaffeverket!