Stockholms Internationella Poesifestival 2016

Söndag 20 november till tisdag 22 november

Scalateatern, Wallingatan 32, Stockholm

Foto: Charles Ludvig

10TAL pre­sen­te­rar för tju­gonde året Stockholms Internationella Poesifestival – 3 dagar med poesi, musik och fest – 20–22 novem­ber på Scalateatern. Hela pro­gram­met & biljetter!

Tre dagar med poesi, musik, fest:

– Svenska och inter­na­tio­nella poe­ter
AKT UNG! Scenen för nya poe­ter
– Sveriges Radios lyrik­pris
– En häls­ning till Lennart Hellsing
– Fiender
– Öppet varje dag 18–01 med barer och restaurang

Program

Söndag 20/11

14.00
Aniara del 1: Poesi, eko­logi, fram­tid
Samtal mel­lan den polska poe­ten Julia Fiedorczuk, poe­ten och debat­tö­ren Jonas Gren, pro­fes­sorn i tek­nisk fysik Ulf Danielsson och poe­ten och dok­to­ran­den inom poesi med eko­lo­gisk inrikt­ning, Sofia Roberg.

15.00
Aniara del 2: Poesin och pla­ne­ten
Läsningar av en av Nordens stora poe­ter i sam­ti­den, Øyvind Rimbereid. Läsningar av Julia Fiedorczuk från Polen, Jonas Gren och Sofia Roberg med eko­kri­tiska läsningar.

16.30
Läsningar: George Mario Angel Quintero (Colombia) och Anna Axfors. Vi har den stora gläd­jen att väl­komna den fram­trä­dande poe­ten, dra­ma­ti­kern och musi­kern från Medellín i Colombia, George Mario Angel Quintero. Vi får också upp­leva en för­dju­pad läs­ning av en av Sveriges mest omta­lade unga poe­ter, Anna Axfors, som fram­för nya dik­ter och ett stycke ur sin upp­märk­sam­made debut, den lyriska roma­nen Kärleksbrevet.

17.30
Mare Kandre-priset
Ceremoni, sam­tal och läs­ningar. Årets Mare Kandre-pristagare är den elfte i ord­ningen. Priset delas ut till en för­fat­tare som skri­ver i Mare Kandres anda. Vinnaren utses av 10TALs redak­tion i sam­ar­bete med Mare Kandres familj.

19.00
AKT UNG! – Scenen för nya poe­ter. Sofie Diemer (Danmark) m.fl.
Femton talang­fulla poe­ter pre­sen­te­ras i två akter. Första akten avslu­tas med en exklu­siv läs­ning av den danska poe­ten Sofie Diemer som debu­te­rade med den upp­märk­sam­made dikt­sam­lingen Lol-Lita på danska Gyldendal tidi­gare i år.

22.00
Lyrik, musik och fest – Lilla sce­nen
På sce­nen ny artist: Charles Ludvig, musik och text som går rakt in i hjär­tat. Läsningar och mer musik.

 

Måndag 21/11

18.00
Välkomna!
Festivalen öpp­nar en timme i för­väg med restau­rang, barer, bokförsäljning

19.00
Föreställning – Akt 1: Festivalens inter­na­tio­nella och svenska poe­ter fram­trä­der med läs­ningar och tolk­ningar av skå­de­spe­lare. Bland dessa den kore­anska poe­ten Pak Jeong-de, bel­giska Maud Vanhauwaert, Øyvind Rimbereid (Norge), George Mario Angel Quintero (Colombia), Julia Fiedorczuk (Polen), lik­som de svenska fram­stå­ende poe­terna Gunnar D Hansson, Ghayath Almadhoun i tolk­ning av skå­de­spe­la­ren Amanda Ooms och Linda Boström Knausgård med flera.

Akt 2: En häls­ning till Lennart Hellsing – Den svenska artis­ten och kom­po­si­tö­ren Nicolai Dunger har spe­ci­ellt till fes­ti­va­len ton­satt för­fat­ta­ren Lennart Hellsings debut­dikt­sam­ling Akvarium från 1945. Dikterna fram­förs i ett urupp­fö­rande av artis­terna Ebbot Lundberg, Frida Hyvönen, Sibille Attar, Markus Krunegård, Sarah Riedel, Siri Grive, Sara Isaksson, Love Olzon och Isak Sundström. Orkester: Mats Schubert (Bo Kaspers Orkester) med flera.
Konferencier och konst­när­lig ledare: Madeleine Grive

22.00
Lyrik, musik och fest – Lilla sce­nen
På sce­nen bland andra: Gunnar D Hansson, Sofie Diemer (Danmark) och Pak Jeong-de (Korea).

 

Tisdag 22/11

18.00
Välkomna!
Restaurang, barer, bokförsäljning

18.30
Sveriges Radios lyrik­pris – Ceremoni, läs­ningar och musik
I sänd­ning direkt från fes­ti­valsce­nen kl 19.03 i P1 och P2.Priset ges till en dikt­sam­ling – de nomi­ne­rade är Djupa kär­lek ingen av Ann Jäderlund, Anteckningar om hö av Birgitta Lillpers, Stoft av Lars Norén, Handbok att bära till en dräkt av Catharina Gripenberg och Kajak av Pär Hansson. Under sänd­ning­ens timme får vi lyssna till fram­fö­ran­det av kom­po­si­tö­ren Thomas Jennefelts ton­sätt­ning av dik­ter ur Vita Kommun av Jörgen Lind, fjol­å­rets vin­nare. Verket urupp­förs av en ensemble bestå­ende av Jakob Högström (bary­ton), Mats Bergström (gitarr), Cecilia Zilliacus (vio­lin) och Katia Raitinen (cello).

21.00
Poesiperformance: Fiender
Sex nyska­pande poe­ter från Storbritannien och Sverige har kol­la­bo­ra­tivt skri­vit dikt­verk som fram­förs par­vis i en sam­man­hål­len per­for­mance: Aase Berg och Steven J Fowler (Storbritannien), Jonas Gren och Harry Man (Storbritannien), Elis Burrau och Holly Corfield Carr (Storbritannien).

22–01
Efterfest på Lilla sce­nen
På sce­nen bland andra: poe­ten Jörgen Lind och flera av fes­ti­va­lens med­ver­kande artis­ter och poe­ter. DJ

 

 

Välkomna till årets stora fest för poesin!

Stockholms Internationella Poesifestival 2016 arran­ge­ras av tid­skrif­ten 10TAL i sam­ar­bete med ABF Stockholm, Scalateatern, Polska insti­tu­tet och Sveriges Radio. Festivalen stöds av Statens kul­tur­råd, Stockholms läns lands­ting, Stockholms stad och Helge Ax:son Johnsons stif­telse. Tack till Norges ambas­sad, Danmarks ambas­sad, Gyldendal och Hotel Bentleys.