Martin Glaz Serup

Martin Glaz Serup är född i Köpenhamn 1978. Med dikt­sam­lingen Marken, i över­sätt­ning av Stewe Claeson, intro­du­ce­rar 10TAL Bok Martin Glaz Serups ori­gi­nella för­fat­tar­skap för en svensk publik. Sedan debu­ten 2002 med dikt­bo­ken Shylas ansigt har han givit ut ytter­li­gare sju dikt­sam­lingar i Danmark – senast Romerske næt­ter 2013. Han är en dansk arv­ta­gare till den ame­ri­kanska L-A-N-G-U-A-G-E-skolan och arbe­tar kon­cep­tu­ellt, tvärnor­diskt och gärna via nätet. 2006 mot­tog han lyrik­pri­set Michael Strunge-Prisen och 2012 Statens Kunstfonds treå­riga arbetsstipendium.

Glaz Serups senaste arbete, Relationel poesi, utkom 2013 och är en aka­de­misk under­sök­ning av sam­tida poli­tisk poesi i bland annat Danmark och Sverige. Han skri­ver även böc­ker för barn och är med­grun­dare av den lit­te­rära kol­lek­tiv­blog­gen PromenadenHans egen blogg finns på kornkammer.blogspot.dk.

Titlar: Marken. En dikt, Romerska nätter 
Presskit: Porträtt. Fotograf Tomas Trane Petersen, Det Konglige Bibliotek