Nr 12/13

Bära kropp

Nr 15
Nr 14

Olga Ravn. Foto Robin Skjoldborg

Att gå runt och vara kropp.

Att bära kropp i magen, om gra­vi­di­te­ten som en exi­sten­ti­ell kraft, och om hur lit­te­ra­tur ska­pas med utgångs­punkt i dessa erfarenheter.

I Bära kropp inter­vjuas den rumänska för­fat­ta­ren Ioana Nicolaie av för­fat­ta­ren och jour­na­lis­ten Kajsa Ekis Ekman. Nicolaies genom­brotts­verk, Himlen i magen, är en pro­sa­ly­risk skild­ring av en ung kvin­nas första gra­vi­di­tet och blev i kraft av sin stil och sitt tabu­be­lagda ämne en lit­te­rär hän­delse när den kom ut i Rumänien 2005. »Jag tänkte inte på de ide­o­lo­giska impli­ka­tio­nerna, bara på den lit­te­rära aspek­ten. Ändå blev min bok en femi­nis­tisk sym­bol i Rumänien«, säger hon i inter­vjun. I num­ret möter vi också den danska poe­ten Olga Ravn i en inter­vju om kropp och skri­vande. I sin debut­dikt­sam­ling Jag äter mig själv som ljung. Flicksinne skri­ver Ravn om sin läng­tan efter ett annat sätt att vara till, bortom det sex­u­a­li­se­rade. Poeten Jonas Rasmussen har mött henne.

Konstkritikern Dan Jönsson synar i en essä abor­ten som motiv i sam­tids­kons­ten och lyf­ter bland andra fram den myc­ket upp­märk­sam­made brit­tiska konst­nä­ren Tracey Emins film How it feels och svenska Joanna Rytel som båda mött starka reak­tio­ner när de utma­nat våra före­ställ­ningar om den kvinn­liga krop­pens plats i kons­ten och konsthistorien.

Vi rik­tar dess­utom intres­set mot Rumänien och två sor­ters poe­tiska col­lage. Litteraturvetaren och över­sät­ta­ren Vasilis Papageorgiou skri­ver i en essä om hur den ame­ri­kanske poe­ten John Ashbery i sin poesi på ett exklu­sivt sätt syn­lig­gör sin­nes­in­tryc­ken. Ett stort John Ashbery-block av nyö­ver­satt poesi och i Sverige ald­rig tidi­gare upp­märk­sam­made col­lage visar i dub­bel mening den visu­ella kraf­ten hos en av vår tids rik­tigt stora poeter.

Den rumänsk­födda nobel­pris­ta­ga­ren Herta Müller med­ver­kar med fem col­lage av utklippta ord ur tyska tid­ningar och maga­sin som hon sam­man­fo­gat. Aimée Delblanc har översatt.

Vi bjuder även på nyö­ver­satta sonet­ter av Mircea Cărtărescu till­sam­mans med dik­ter av de rumänska poe­terna Carmen Firan och Andrei Codrescu. Den senare upp­märk­sam­mas just nu som en av tio nomi­ne­rade till National Book Award för sin nya sam­ling dik­ter So recently rent a world från 2013, som vi också häm­tat vårt urval från.

Debutanter är Hanna Rajs Lundström och Maria Fänge med varsin lika utmärkt som indi­vi­du­ell ton.

Utgivningsmånad: september 2013
Antal sidor: 80
Pris: 100

Alla med­ver­kande: Clemens Altgård, John Ashbery, Mircea Cărtărescu, Anna Classon, Andrei Codrescu, Aimée Delblanc, Kajsa Ekis Ekman, Vendela Engblom, Jens Fänge, Maria Fänge, Carmen Firan, Madeleine Grive, Nana Håkansson, Dan Jönsson, Hanna Rajs Lundström, Herta Müller, Lukas Möllersten, Ioana Nicolaie, Aino Oxblod, Vasilis Papageorgiou, Jonas Rasmussen, Olga Ravn, Dan Shafran och Lo Snöfall

Beställ