Nr 16

Det unga Europa

Nr 19
Nr 17/18

Tvåspråkigt nummer! Innehåller en antologi med ny europeisk poesi. 30 poeter från 19 länder.

I det här numret presenterar 00TAL artik­lar, repor­tage och inter­vjuer om kons­ten, lit­te­ra­tu­ren och tids­an­dan i det sam­tida Europa, där vi intro­du­ce­rar 30 unga poe­ter från 19 länder. I ingå­ende över­sikts­ar­tik­lar karak­te­ri­se­ras den unga lyri­ken i bland annat Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Maria Lind, chef för Kunstverein i München, pre­sen­te­rar i en omfat­tande essä ett tju­go­tal konst­nä­rer av många olika natio­na­li­te­ter, och konst­nä­rerna Alma Skersyte från Litauen och Ibon Aranberri från Spanien har gjort egna konst­pro­jekt sär­skilt för detta nummer.

Numret stannar dock inte vid det geografiska, som Madeleine Grive skriver i ledaren: »Tendenser inom lit­te­ra­tur och konst rör sig över flera län­der sam­ti­digt, och vi vill visa på oväntade samband.«

Utgivningsmånad: maj 2004 
Antal sidor: 168
Pris: 100

Alla medverkande: Marigo Alexopoulou, Tue Andersson Nexø, Henrik Andersson, Jessica Andersson, Ibon Aranberri, Jonas Ask, Anna Auzina, Paul Beasley, Michael Braun, Stian Bromark, Tatjana Daan, Lidija Dimkovska, Kristiina Ehin, Christopher Garney, Tatjana Gromaca, Pär Hansson, Johannes Heldén, Dag Herbjørnsrud, Marte Huke, Anna Jörgensdotter, Levente Király, Cato Lein, Lillo-Tatjer, Maria Lind, Milena Markovic, Markus Midré, Mette Moestrup, Ulla Montan, Iona Nicolaie, Christoffer Pettersson, Clare Pollard, Esther Ramón, John Erik Riley, Martin Rueff, Alfred Schaffer, Silke Scheuermann, Sabine Scho, fs, Alma Skersyte, Lars Skinnebach, Roger Stenberg, Mustafa Stitou, Saila Susiluoto, Katalin Szlukovényi, Tuomas Timonen, Jenny Tunedal, Arturas Valionis, Karlis Verdins, Elo Viiding, Agnieszka Wolny-Hamkalo och Fanny Zaabi Behrer

Beställ