Nr 6

Dialog och revolt

Nr 8/9
Nr 7

Afrah Nasser. Foto Henrik Mårtensson

Dialog och revolt utforskar temat kom­mu­ni­ka­tion.

I det här numret ställer vi sam­tids­kons­ten, sam­tals­kons­ten och den revo­lu­tio­ne­rande verk­lig­he­ten i fokus. Vilken verk­lig­het ryms egent­li­gen bakom ordet inter­ne­tre­vo­lu­tion? Tunisiska cyberaktivisten Lina Ben Mhenni, under alias »A tuni­sian girl«, är en av arab­värl­dens vik­ti­gaste bloggrös­ter. Hon skri­ver direkt från en kamp där hund­ra­tals män­ni­skor twitt­rat infor­ma­tion och där tusen­tals män­ni­skor off­rat sina liv eller sit­ter fängs­lade. Exilbloggaren Afrah Nasser från Jemen, nu bosatt i Hagsätra, berät­tar också i en ska­kande text om den sur­re­a­lis­tiska upp­le­vel­sen att komma till en kul­turmiljö där hon plöts­ligt upp­ma­nas till fri­språ­kig­het.

I en essä ifrå­ga­sät­ter Dan Jönsson ryk­tet om vik­ten av inter­net för fol­kens kraft­sam­ling i Den nya ara­biska värl­den. Hur många i Egypten och Tunisen var egent­li­gen upp­kopp­lade under upp­ro­ren? En för­kla­rings­mo­dell som till­mä­ter medi­erna störst bety­delse bru­kar vara popu­lär bland jour­na­lis­ter, eftersom den stär­ker bil­den av jour­na­li­sti­kens makt. Har mjuk­va­ru­jät­tarna sina fing­rar med i spe­let, som de sedan av för­tjus­ning gnug­gat hän­derna med? Mia Gröndahls foto­gra­fier från Tahrirtorget i Kairo ger tex­ten en för­höjd skärpa.

Utgivningsmånad: december 2011
Antal sidor: 80
Pris: 100

Alla medverkande: Clemens Altgård, Erik Ardelius, Magnus Bärtås, Audrey Cedan, Tadeusz Dąbrowski, Vendela Engblom, Jonas Gren, Madeleine Grive Irena Grönberg, Mia Gröndahl, Joumana Haddad, Inger Johansson, Dan Jönsson, Maria Lind, Emma Löfström, Malin Löwgren, Lina Ben Mhenni, Ulla Montan, Henrik Mårtensson, Afrah Nasser, Malin Nauwerck, Ioana Nicolaie, Viktor Rosdahl, Hito Steyerl, Jan Henrik Swahn, John Swedenmark, Linus Lundgren-Widén och Anton Wiraeus

Beställ