Nr 17/18

Fallet Brecht

Nr 20
Nr 19

Bertolt Brecht. Foto Konrad Reßler

»Var finns det brechtska enga­ge­manget hos dagens författare och konstnärer?«

I Fallet Brecht dis­ku­te­rar vi konst och sam­hälls­en­ga­ge­mang i vår tid. Hannah Arendts klas­siska essä om rela­tio­nen mel­lan poesi och poli­tik uti­från fal­let Bertolt Brecht pub­li­ce­ras för första gången på svenska i över­sätt­ning av Annika Ruth Persson. För första gången på svenska pub­li­ce­rar vi också, i över­sätt­ning av Lars Kleberg, två dik­ter av Brecht skrivna i mit­ten av tret­ti­o­ta­let: »Till dem som rät­tat in sig i ledet« och »Till den som sviktar«.

10TAL har bett ett tju­go­tal skri­ben­ter reflek­tera kring rela­tio­nen mel­lan konst och sam­hälls­en­ga­ge­mang och vilka för­tryck och hotande kraf­ter som kons­ten kan söka upp och utmana idag. Här finns reflek­te­rande bidrag, korta och längre tex­ter, anti­fa­scist­dik­ter och myc­ket annat av bland andra Dan Jönsson, Lyra Ekström Lindbäck, Leif Zern, Kristoffer Leandoer, Athena Farrokhzad, Björn Wiman, Ghayath Almadhoun, Lars Gustafsson, Agnes Gerner, Helena Boberg och Maja Lee Langvad.

John Swedenmark skri­ver i sin essä »Vårt behov av Brecht« om den sam­tida svensk­språ­kiga lyri­ken där han upp­ma­nar dagens poe­ter att bli mer med­vetna om gram­ma­ti­kens poten­ti­ella poli­tiska effekt. Den neder­ländske poe­ten Alfred Schaffer under­sö­ker i sin dikt »Hur sta­ten tryg­gas« (övers. Per Holmer) ter­ror­be­kämp­ning­ens absurda reto­rik. Konstkritikern Stefanie Hessler dis­ku­te­rar den nyligt bort­gångne tyske vide­o­konst­nä­ren Harun Farockis brechtska meto­der. Redaktören och kri­ti­kern Ida Therén debu­te­rar skön­lit­te­rärt med roma­nut­dra­get »Fucking and travelling«.

Välkomna till ett num­mer om fal­let Brecht och för­hål­lan­det mellan konst och samhällsengagemang.

Utgivningsmånad: mars 2015
Antal sidor: 104
Pris: 120

Alla medverkande: Dimen Abdulla, Ghayath Almadhoun, Jenny Andreasson, Hannah Arendt, Majgull Axelsson, Helena Boberg, Bertolt Brecht, Lyra Ekström Lindbäck, Athena Farrokhzad, Agnes Gerner, Madeleine Grive, Lars Gustafsson, Stefanie Hessler, Per Holmer, Dan Jönsson, Isabella Kalén, Fabian Kastner, Lars Kleberg, Michael Klüger, Kristoffer Leandoer, Maja Lee Langvad, Lukas Möllersten, Stina Oscarson, Annika Ruth Persson, Konrad Reßler, Theodor Ringborg, Burcu Sahin, Alfred Schaffer, Charles L Sjölander, John Swedenmark, Ida Therén, Agnes Thor, Björn Wiman och Leif Zern

Beställ