Nr 14

Gurlesque

Nr 16
Nr 15

Illustration Beata Boucht

I det här numret tar vi grepp om en femi­nis­tisk konstriktning.

Gurlesque plockar över­då­digt från det rosa flick­rum­met, popu­lär­kul­tu­ren och litteraturhistorien. Gurlesque är ett sätt att för­hålla sig till vålds– och för­tryc­kar­struk­tu­rer, vare sig det gäl­ler kön, klass eller iden­ti­tet, genom att över­driva, blåsa upp och avslöja. Gurlesque är upp­rö­rande och kas­tar om vane­se­en­det. Det är en femi­nin stil som inför­li­var det gro­teska och grymma med det gla­mou­rösa och drömlika.

Vi intro­du­ce­rar nio fram­trä­dande gur­leska för­fat­tare från Sydkorea, Kina, USA och Mexiko som med nyskri­ven poesi visar på en ena­stående lit­te­rär och poli­tisk spets. Kritikerna Aase Berg, Joyelle McSweeney och Johannes Göransson bju­der, med varsin essä, in till ett spän­nande sam­tal om lit­te­ra­tur från hela värl­den och från olika tider som kan kal­las gur­les­que – och om hur ett gur­leskt sätt att närma sig äldre lit­te­ra­tur kan verka sub­ver­sivt för såväl det pat­ri­ar­ka­liska sam­hälle vi lever i, som för den pat­ri­ar­ka­liska lit­te­ra­tur­smak vi ofta dras med.

Konstkritikern och för­fat­ta­ren Dan Jönsson vid­gar per­spek­ti­vet genom att dis­ku­tera över­drif­ten som pose i den sam­tida kons­ten. Och för­fat­ta­ren Sara Tuss Efrik bidrar till­sam­mans med konst­nä­ren och fil­ma­ren Mark Efrik Hammarberg med ett max­i­ma­lis­tiskt konst­pro­jekt i ord och bild. Vi pre­sen­te­rar den unga fin­lands­svenska poe­ten Matilda Södergran som skri­ver ton­sä­ker och pro­vo­ce­rande dikt. I num­ret debu­te­rar Isabelle Ståhl, kri­ti­ker i Expressen och lit­te­ra­tur­re­dak­tör i Nöjesguiden, med ett utdrag ur en kom­mande roman. Det lysande omsla­get är ska­pat av illust­ra­tö­ren Beata Boucht.

Utgivningsmånad: december 2013
Antal sidor: 88
Pris: 120

Medverkande: Clemens Altgård, Aase Berg, Beata Boucht, Feng Sun Chen, Dolores Dorantes, Mark Efrik Hammberg, Kim Hyesoon, Sara Tuss Efrik, Lara Glenum, Helena Granström, Arielle Greenberg, Johannes Göransson, Leif Holmstrand, Dan Jönsson, Stina Kajaso, Joyelle McSweeney, Isabelle Ståhl, Matilda Södergran, Emeli Theander, Catherine Wagner, Kim Yideum med flera

Beställ