Hjärnan

Nr 2/3
Nr 1

Madeleine Grive

En resa i människans inre.

Första num­ret av 00TAL ägnas åt hjär­nan, den intel­lek­tu­ella och ska­pande män­ni­skans vik­ti­gaste redskap. I ledaren skriver Madeleine Grive: »Hjärnan är den vik­ti­gaste och mest kom­plexa kom­po­nen­ten i det vi läg­ger in i begrep­pet män­ni­ska, och där­för är våra kun­ska­per om den oer­hört cen­trala för vår för­stå­else av män­ni­skan som helhet.«

Madeleine Grive sam­ta­lar med hjärn­fors­ka­ren Martin Ingvar och för­fat­ta­ren PC Jersild om vår inre rymd. Biomusikforskaren Nils L Wallin visar på hur musi­ken styr intel­lek­tets utveck­ling. Därtill innehåller numret en intervju med för­fat­ta­ren Alexander Skantze om arti­fi­ci­ell intel­li­gens och utdrag ur hans nya expe­ri­men­tella roman­pro­jekt.

Mattias Belting och Katarina Nordengren står för numrets konstprojekt. Jenny Tundedal, Maria Zennström och Ulf Krook är debutanter.

Utgivningsmånad: april 2000
Antal sidor: 
168
Pris: 
150 (Slutsåld)

Alla medverkade: PC Jersild, Anna Finney, Dan Jönsson, Bogdan Szyber, Nils L Wallin, Nina Burton, Johanna Rose, Mattias Belting, Katarina Nordgren, Åsa Lilja, Jonas Ask, Aase Berg, Jenny Tunedal, Maria Zennström, Ulf Krook, Alexander Skantze, Madeleine Grive, Magnus Florin, Eva Ribich, Nils Forsberg och Fanny Zaabi Behrer

Titeln är slutsåld