Nr 10

Komma ut

Nr 12/13
Nr 11

Spelar den unga lit­te­ra­tu­ren en undan­skymd roll i Sveriges kul­tur­liv?

Hur ser möj­lig­he­terna ut för svenska debu­tan­ter idag? Detta och myc­ket mer dis­ku­te­ras i numret Komma ut som hand­lar om lit­te­rära debu­ter. Att komma ut med lit­te­rär text, vare sig det är på pap­per eller på skärm, på för­lag eller blogg, är fram­förallt en fråga om utrymme. Om att ges plats, om vart upp­märk­sam­he­ten är rik­tad. Var äger de avgö­rande sam­ta­len mel­lan för­fat­tare och läsare rum?

Med numret vill 10TAL skapa ett spel­rum för reflek­tio­nen om lit­te­ra­tu­rens för­än­der­liga pub­li­ce­rings­vill­kor, för de mer erfarna för­fat­tar­nas syn på sin egen debut, och – inte minst – för fem nya röster.

Lyra Ekström Lindbäck, född 1990 och en av 2012 års mest upp­märk­sam­made debu­tan­ter, redo­gör i ett »Öppet brev till en utdö­ende för­fat­tar­ge­ne­ra­tion« för hur lit­te­ra­tu­rens makt­ba­lan­ser sakta under­mi­ne­ras av den digi­tala kul­tu­ren. Det skön­lit­te­rära skri­van­det hål­ler på att omväl­vas av cybor­ger, som med sin upp­växt på nätet fost­rats in i nya sätt att han­tera och varse­bli text. Hon attac­ke­rar lit­te­ra­tur­värl­dens dino­sau­rier och upp­ma­nar dem till att maku­lera sina »stela medvetanden«.

Inför num­ret bad vi Aase Berg, poet, kri­ti­ker och före detta redak­tions­sek­re­te­rare på 90TAL, att min­nas vägen till sin första utgiv­ning Hos rådjur 1997. Hur schysta var kri­ti­kerna egent­li­gen? Efter lite påtvingat min­nes­ar­bete är det kanske dags att bli sur och hämnd­lys­ten. Peter Fröberg Idling berät­tar i en essä om vägen till de två hyl­lade, sinse­mel­lan olika debu­terna Pol Pots leende och Sång till den storm som ska komma och om bety­del­sen av ett gräns­löst skri­vande. 10TAL pre­sen­te­rar även värl­dens roli­gaste cut up-text gjord på refu­se­rings­brev från bok­för­lag av R. C. Kjellstrand.

Vi har släppts in bakom den sedan länge stängda dör­ren till några av våra mest lästa för­fat­ta­res första als­ter. Lyckodebutanten Silvia Avallone, den levande klas­si­kern Suzanne Brøgger och en av värl­dens mest spe­lade dra­ma­ti­ker, Jon Fosse, berät­tar om vad som hände med skri­van­det och livet efter debu­ten. Vi har även fått titta in i dju­pet av den senaste stjärn­de­bu­tan­ten Sami Saids tan­kar om sin roman Väldigt sällan fin.

Litteratursociologen Malin Nauwerck gör en ana­lys av struk­tu­rer, inval och klass på den arena som Sveriges för­fat­ta­ra­spi­ran­ter har att röra sig på. Vem får egent­li­gen debu­tera idag? Vad ges ut? Sitter debu­tan­terna på någon egen makt över sin text och sin publik? Hur ser hela makt­ap­pa­ra­ten kring inträ­dan­det på det lit­te­rära fäl­tet ut? Efter en gransk­ning av fäl­tets för­ut­sätt­ningar och för­änd­ringar dis­ku­te­rar hon de vik­ti­gaste aspek­terna till­sam­mans med debu­tan­ten Lidija Praizović, för­läg­ga­ren Richard Herold och en av num­rets debu­tan­ter, Jack Hildén.

I Danmark har Olga Ravns debut­dikt­sam­ling Jeg æder mig selv som lyng. Pigesind sla­git kri­ti­kerna med häp­nad. 10TAL pre­sen­te­rar en ung nor­disk poet i över­sätt­ning av Jan Henrik Swahn.

10TAL har också äran att pre­sen­tera fem helt nya lit­te­rära rös­ter. Länge har vi letat, läst, bedå­rats och fått gås­hud, för att till sist fastna för två nyska­pande poe­ter, Mimi Åkes­son och Li Songqiao, och tre skim­rande pro­sa­is­ter, Sara Skoglund, Fredrik Schützer och Jack Hildén. Varmt väl­komna ut i litteraturljuset!

Utgivningsmånad: December 2012
Antal sidor: 96
Pris: 100

Alla medverkande: Erik Ardelius, Silvia Avallone, Aase Berg, Karin Bloom, Suzanne Brøgger, Michelle Claesson Eismann, Elin Cullhed, Stephanie Demmler, Lyra Ekström Lindbäck, Lisa Ernberg, Jon Fosse, Peter Fröberg Idling, Madeleine Grive, Richard Herold, Jack Hildén, Linna Johansson, R.C: Kjellstrand, Cato Lein, Stefanov Lorefice, Marie Lundquist, Ulla Montan, Lukas Möllersten, Malin Nauwerck, Lidija Praizović, Thomas Rosmer, Sami Said, Fredrik Schützer, Sara Skoglund, Li Songqiao, Mats O. Svensson, Jan Henrik Swahn, Mimi Åkesson

Beställ