Nr 17/18

Konsten att överleva

Nr 20/21
Nr 19

Femton konstnärer om dagens konstliv.
Svacka eller boom?

Åsik­terna går isär när Marianne Lindberg De Geer, Natalia Goldin Lundh, Nils Forsberg, Karin Mamma Andersson, Jan Stene, Ernst Billgren, Lars O Ericsson, Maria Friberg, Carl Hammoud och Lars Nittve m. fl talar ut om dagens konst­liv. I det här num­ret av 00TAL berät­tar 15 konst­nä­rer, gal­le­ris­ter och kri­ti­ker om för­ut­sätt­ning­arna för sina arbe­ten och verk­sam­he­ter, om för­hål­lan­det mel­lan konst­när och gal­le­rist, om konst­kri­ti­ken, om kom­mer­si­a­li­se­ringen av bran­schen och om vad som är det nya i kons­ten just nu.

»Många av oss läng­tar efter sub­ver­siva kraf­ter i konst­värl­den och fram­tids­vi­sio­ner där annat än pengar räk­nas«, står det i Madeleine Grives ledare. »Konsten kan visa på möj­liga värl­dar och andra vär­den. Däri lig­ger den verk­liga magin i kons­ten – den som är omät­bar och omistlig.«

I num­ret hit­tar du också nyskri­ven poesi av Göran Sonnevi, dik­ter och bil­der av tre debu­tan­ter och en inter­vju med den brit­tiske pop­mu­si­kern Patrick Wolf.

Utgivningsmånad: februari 2005
Antal sidor: 128
Pris: 150

Alla medverkande: Jessica Andersson, Karin Mamma Andersson, Linda Andersson, Sara Arrhenius, Anastasia Ax, Ernst Billgren, Alberte Bremberg, Kristofer Flensmarck, Nils Forsberg, Maria Friberg, Anna Giertz, Natalia Goldin Lundh, Gert-Olle Göransson, Carl Hammoud, AnnaMaria Jansson, Dan Jönsson, Cato Lein, Marianne Lindberg De Geer, Eva Marklund, Lars Nittve, Lars O Ericsson, Jean Skarstedt, Göran Sonnevi, Jan Stene, Sara Stribe, Lotta Törnroth, Caroline Ugelstad och Fanny Zaabi Behrer

Beställ