Manifestet

Nr 2
Nr 1

Decennietänkande är av ondo.

Etiketter vi klist­rar på det för­gångna. Då kan vi avgränsa och hänge oss åt dem, nostal­giskt eller i ång­est. Men decen­ni­e­siff­ror kan också tjäna som vilo­punk­ter med möj­lig­he­ter till sum­me­ring och några nya, djupa ande­tag. Det är klart att det är fråga om sif­fer­magi, den kvan­ti­ta­tiva tidens tic­kande, när den kva­li­ta­tiva tiden styrs av helt andra laga är våra sylt­burk­se­ti­ket­ter. Ändå vågar vi kalla denna tid­skrift för Åtti­o­tal. Vi ska för­söka för­klara var­för.

Nu är det 1980 och fem­tio år senare än det »sent på jorden« Gunnar Ekelöf doku­men­te­rade. Kärnladdade ubå­tar genomkor­sar jor­dens ned­smut­sade hav där de sista grönlandsva­larna för­vand­las till tran, kryss­nings­ro­bo­tar plane­ras stryka fram i jakt­fal­kars och kungs­ör­nas revir, den sinande ener­gin för­bru­kas, i kapp­rust­ning­ens heliga namn, tor­te­rare och arke­bu­se­rings­pa­trul­ler har alltjämt hög­sä­song medan hela folk­stam­mar svälts ut. Vår fram­tid har kanske ald­rig varit mer hotad än nu, i skug­gan av det tredje totala kri­get.

Skall man då komma och tala om kul­tur, om lit­te­ra­tur? Särskilt här, i vår hit­tills skyd­dade ank­damm Sverige, där hotet mot ett stän­digt sti­gande BNP är mörk­ret som skym­tar? Jo, vi tyc­ker man skall det, där­för att i det lilla, lokala, åter­speg­lar sig det stora, glo­bala. Här finns ju också ett hot inför åtti­o­ta­let – eko­no­miska ›lagar‹ som styr kul­tur­ut­bu­det via mass­me­dia, sko­lor och den fria utbild­nings­verksamheten. Alltmer språk­lösa män­ni­skor stam­par här på en enda fläck i tiden, vårt nu. Alternativa rös­ter som kan tänkas tala får ald­rig chan­sen. Orwells 1984 kas­tar sin slagskugga redan fyra år före och de tänk­bara talande tystnar inför Storebrors näs­tan redan hör­bara röst. Det är i detta läge, bra nära stryp­ning­ens, vi vill för­söka något annat – inte i flykt, men på trots.

Framtiden må le åt vårt miss­lyc­kande, men just nu känns det vikti­gare att arbeta med detta trots allt, att tro på en kri­tisk opti­mism och språ­kets möj­lig­he­ter att för­ändra, inte världen, men situ­a­tio­nen.

Och det är här vi bör­jar vår utma­ning, vårt alter­na­tiv – Åttiotal.

Utgivningsår: 1980
Antal sidor:
62
Pris: 
100

Medverkande: Ninna Stenman, Torun Gynnerstedt, Willy Granqvist, Silvio Regazzoni, Stanislaw Jerzy Lec, Mats Gellerfelt, Madeleine Grive, Björn Julén, Zbigniew Hebert med flera

Beställ