Ny våg

Nr 2/3
Nr 1

Ruben Östlund. Foto Jonas Jörneberg

I decenniets första num­mer iden­ti­fie­ras en ny våg inom svensk lit­te­ra­tur, film och konst.

Förändringarnas vin­dar blå­ser upp nyska­pande ord, vår­varm konst, färska tan­kar och lit­te­rär akti­vism på tid­skrifts­re­dak­tio­nen. Den nya vågen bärs inte fram av byrå­kra­ter­nas snål­blåst utan häm­tar kraft ur helt andra käl­lor. Numret är fullt av kul­tur­ska­pare som är på bet­tet mot lagom­kul­tu­ren, som väg­rar kom­pro­missa om kva­li­tet och kom­mer­si­ella krav.

Maria Zennström, aktu­ell med roma­nen Hur ser ett liv ut om man inte har till­räck­ligt med kärlek, har sam­ta­lat med Ruben Öst­lund om hans kommande film Play och hans fram­tids­vi­sio­ner. Sara Stridsberg, Marianne Lindberg De Geer, Marie Silkeberg, Daniel Birnbaum, Mirja Unge och flera andra inter­vjuas om deras respek­tive för­hopp­ningar och skräck­vi­sio­ner inför det nya decen­niet. I en nyskri­ven text dis­ku­te­rar Stig Larsson det pri­mi­tiva kul­tur­ha­tet i Sverige idag.

Utgivningsdatum: april 2010
Antal sidor:
 112
Pris: 
100 (Slutsåld)

Alla medverkande: Johannes Anyuru, Jens Assur, Tobias Berggren, Pernilla Berglund, Goro Bertz, Helene Billgren, Daniel Birnbaum, Jonas Brun, Gabriel Byström, Rakel Chukri, Lou Fallenius, Gunilla Hagström, Dan Jönsson, Jonas Jörneberg, Johan Kling, Björn Kohlström, Stig Larsson, Marianne Lindberg De Geer, Håkan Lindgren, Moise Lubwimi, Hynek Pallas, Annina Rabe, Marie Silkeberg, Sara Stridsberg, Jan Henrik Swahn, Lukas Sålby, Mirja Unge, Maria Zennström, Andreas Åberg och Ruben Östlund

 

»Det är bra på det sätt som också 00-tal all­tid var, med stil­säkra skri­ben­ter och intres­santa ämnen. /…/Att lägga inter­vjun med Marianne Lindberg de Geer allra först känns här­ligt för­lö­sande: hon är sko­nings­lös och hård som en syr­lig kara­mell.«
— Therese Eriksson, UNT

»Idag skri­ver vi 10TAL och nog ser tid­skrif­ten lite annorlunda ut jäm­fört med tidi­gare årgångar. Layouten har fin­sli­pats, bli­vit luf­ti­gare. Innehållsligt är svans­fö­ringen fort­satt hög.«
— Kaj Schueler, SvD

Titeln är slutsåld