Nr 8/9

Sammanbrott och återfödelse

Nr 11
Nr 10

Illustration Lukas Möllersten

Om meta­mor­fo­sen i att riva ner och bygga upp.

Revolution, för­öd­else, kao­tiska stä­der, rui­ner, skräck, kär­lek och för­tviv­lan, lit­te­ra­tu­ren i revo­lu­tio­nen, Kairo, över­le­va­ren, deli­rium, skri­van­dets manier, blod­sprängda ögon, guilt or shame, över­givna flic­kor, för­änd­rade ansik­ten, blot­tade iden­ti­te­ter sida vid sida, demon­stra­tio­ner, en pojke i ett tår­gas­moln som väg­rar sluta spela fot­boll. Detta och mer till­drar sig i »Kairo, över­le­va­ren« – ett exklu­sivt lit­te­rärt repor­tage av poe­ten Marie Silkeberg som läser av Kairo, och dess nya för­ut­sätt­ningar, i ett omväl­vande ögon­blick av kon­flikt och för­änd­ring.

Den 31 augusti i år vand­rar den egyp­tiska pro­sa­is­ten Somaya Ramadan över Qasr al-Nil-bron i samma stad, och vitt­nar i en text om hur Egyptens djupa klass­klyf­tor där står ansikte mot ansikte med varandra. Fyra fängs­lande kapi­tel ur Ramadans psy­ko­lo­giskt omstör­tande och asso­ci­a­tivt berät­tade roman Awraq al-narjis (Narcissens blad) pre­sen­te­ras i num­ret, vac­kert över­satta från ara­biska till svenska av Marie Anell.

Om skri­van­det som ett brott och ett skam­fyllt risk­ta­gande talar Marie Silkeberg med Mansoura Ez-Eldin, en av Egyptens mest respek­te­rade unga för­fat­tare idag. Numret hand­lar också om sor­gen i det indi­vi­du­ella, väs­ter­ländska sam­man­brot­tet, starkt skild­rat av Linda Boström Knausgård i en ny novell.

Gertrud Hellbrand ger oss ett som­mar­dall­rande utdrag ur sin tredje roman i var­dande, där repli­kerna är genom­glöd­gade av kär­leksvan­sinne och smärta. Missa inte hel­ler det blän­dande avsnit­tet ur Monika Fagerholms kom­mande thriller! Dessutom nya över­sätt­ningar och intro­duk­tio­ner av de tre stora poe­terna Durs Grünbein, Henri Cole och Sally Crabtree.

Utgivningsmånad: oktober 2012
Antal sidor: 104
Pris: 100

Alla medverkande: Marie Anell, Erik Ardelius, Sara Arnald, Lisa Björklund, Henri Cole, Sally Crabtree, Mansoura Ez-Eldin, Vendela Engblom, Monika Fagerholm, Osama Faroq, Åsa Grennvall, Madeleine Grive, Durs Grünbein, Lars Gustafsson, Gertrud Hellbrand, Linda Boström Knausgård, Lukas Möllersten, Vasilis Papageorgiou, Somaya Ramadan, Randa Shaath, Marie Silkeberg, Tom W-O Silkeberg, Lo Snöfall, Ulrika Wallenström

Beställ