Nr 24/25

Självbiografi

Nr 27
Nr 26

Martina Lowden. Collage Lukas Möllersten

I Självbiografi utforskar 00TAL begäret efter verklighet i fiktionen.

Aldrig har buti­ker­nas poc­ket­hyl­lor varit så väl­fyllda med själv­bi­o­gra­fier och doku­men­tära roma­ner som nu. Och i de kon­ven­tio­nella roma­nerna tycks grän­sen mel­lan för­fat­tare och tex­tens huvud­per­son bli allt­mer hår­fin, inte minst pådri­vet av heta debat­ter i media. Bakom denna utveck­ling finns ett upp­dämt begär efter verk­lig­het och det pri­vata, som 00TAL utfors­kar med hjälp av våra främsta för­fat­tare, kri­ti­ker och konstnärer.

»Att alla själv­bi­o­gra­fier är fik­tion i mer eller mindre utsträck­ning är de flesta över­ens om,« skriver Madeline Grive i sin ledare. »Men det är skill­nad på de skit­då­liga själv­bi­o­gra­fi­erna, som Aase Berg skri­ver om i num­ret, och de som har skön­lit­te­rära kva­li­te­ter. Graden av auten­ti­ci­tet är ingen kva­li­tet i sig.«

I num­ret inter­vjuas Agneta Klingspor, som öppen­hjär­tigt berät­tar om hur för­lags­värl­den vänt henne ryg­gen efter att hon skri­vit en av de mest svi­dande upp­gö­rel­serna med det nya svenska ego­ist­sam­häl­let. Anna-Karin Palm för­dju­par och nyan­se­rar bil­den av Klingspors för­fat­tar­skap i en ambi­tiös essä. Helt nya sidor av Marguerite Duras och Jonathan Safran Foer kom­mer fram när nyö­ver­satta als­ter av för­fat­tarna pla­ce­ras i en text­du­ell om ätan­dets autenticitet.

Dessutom pre­sen­te­rar vi, för första gången på svenska, två högin­tres­santa för­fat­tar­skap som för­nyar den själv­bi­o­gra­fiska hori­son­ten: den franska, skan­dalom­su­sade mot­sva­rig­he­ten till Maja Lundgren vid namn Christine Angot och den pro­gres­sive polske homo­e­ro­ti­kern Michal Witkowski. Förutom en rad andra inter­vjuer, kri­tiska essäer och konstre­por­tage bju­der vi bland annat på en tjuv­titt i Erlend Loes dag­bok och föl­jer en brev­väx­ling mel­lan den svenske pris­be­lö­nade språ­kekvi­li­bris­ten Martina Lowden och den inter­na­tio­nella popstjär­nan Dickon Edwards (Fosca, Orlando, Spearmint). På debu­tant­si­dorna finns denna gång poesi av Alan Asaid och Kristofer Folkhammar.

Utgivningsmånad: mars 2008
Antal sidor: 
118
Pris: 
100 (Slutsåld)

Alla medverkande: M-L Andersen, Jessica Andersson, Terese Andrén, Christine Angot, Alan Asaid, Petra Bauer, Aase Berg, Åbi Berglund, Annika Björk, Marguerite Duras, Dickon Edwards, Anna Ekman, Henrik C Enbohm, Jonathan Safran Foer, Kristofer Folkhammar, Ann Hallström, Leif Holmstrand, Stefan Ingvarsson, Kristina Junzell, Jonas Jörneberg, Agneta Klingspor, Cato Lein, JT LeRoy, Erlend Loe, Martina Lowden, Bodil Malmsten, Henrik Mårtensson, Hans-Jacob Nilsson, Charlotte Oscarsson, Anna-Karin Palm, Martin Palm, Katrine Persson, Ragnar Persson, Kristina Sigunsdotter, Marianne Tufvesson, Michal Witkowski, Gunnel Wåhlstrand och Andreas Åberg

Titeln är slutsåld