Nr 4

Starka Röster

Nr 6
Nr 5

Helena Boberg. Foto Henrik Mårtensson

Hur mår romanen?

Vi har inter­vjuat pro­sa­is­terna som utnytt­jar berät­tan­dets nyska­pande och mest kre­a­tiva dimen­sio­ner. Ta del av unika möten med pro­vo­ka­tö­rerna Michel Houellebecq från Frankrike och Stig Sæterbakken från Norge.

Kritikern Dan Jönsson har pej­lat vil­ken bety­delse arbets­li­vet har bland svenska för­fat­tare, medan litteraturvetaren Stefan Helgesson genom läs­ningen av J.M. Coetzee fun­de­rar över hotet från teve-romaner såsom Mad Men. Dessutom inter­vjuar vi Anne Swärd, Sigrid Combüchen och Mara Lee om kli­ma­tet för den svenska pro­san samt pub­li­ce­rar nyskrivna tex­ter av Peter Kihlgård och Leif Holmstrand.

»Några bevis på att suc­céer inte all­tid går att styra i för­väg eller för­utse«, skri­ver Madeleine Grive i ledaren, »är Sigrid Combüchens fram­gångar med roma­nen Spill förra året, Steve Sem-Sandbergs hyl­lade De fattiga i Łódź, eller den maka­löse berät­ta­ren Roberto Bolaños oer­hörda genom­slag med sin över tusen sidor tjocka och ofull­bor­dade roman 2666. […] Det finns saker man inte all­tid räk­nar med: läsar­nas goda smak och lit­te­rära omdöme. Kvalitetens seger över de medi­okra, för­ut­säg­bara, ström­lin­je­for­made dussinvarorna.«

Utgivningsmånad: maj 2011
Antal sidor: 
86
Pris: 
100

Alla medverkande: Sara Arnald, Helena Boberg, Sigrid Combüchen, Elin Cullhed, Stefan Helgesson, Leif Holmstrand, Michel Houellebecq, Susannah Hunnewell, Miriam Ivanoff, PC Jersild, Dan Jönsson, Peter Kihlgård, Mara Lee, Cato Lein, Håkan Lindgren, Sara Mannheimer, Samuel Martin, Henrik Mårtensson, Christoffer Pettersson, Anne Swärd, Stig Sæterbakken, Stefan Westrin, Peter Worland och Andreas Åberg

Beställ